Beleidsplan

Beleidsplan

/imagecache/lg/uploads/2020/09/logo-anbi-status-1.jpg


Beleidsplan
Nijmegen, oktober 2008

Inleiding
Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor “Algemeen Nut Beogende Instellingen“ (ANBI) gewijzigd.
Een en ander heeft betrekking op schenkingen, successie en aftrek van giften.
Alleen de instellingen, die door de belastingdienst als ANBI worden aangewezen, kunnen van de fiscale voordelen gebruik maken.

Hiertoe moet een ANBI beschikking van de belastingdienst worden aangevraagd. Onderdeel van de beschikking is de eis dat Kiwanisclub Nijmegen een actueel beleidsplan heeft.


Kiwanisclub Nijmegen
Kiwanisclub Nijmegen (KCN), opgericht in 1984, maakt deel uit Kiwanis International (KI). KI is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, verenigd in serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen.
KCN beoogt middelen te verwerven en te verschaffen aan maatschappelijke groeperingen of organisaties die lokaal, regionaal, nationaal of international opereren; dit slechts indien geen andere middelen ter beschikking worden gesteld door overheidsorganisaties of niet gouvermentele organisaties. Als internationale organisatie kent KI een structuur die lokale clubs autonomie geeft, maar wel middelen en ondersteuning biedt.


Autonomie en besluitvorming
KCN kent leden en heeft een bestuur dat jaarlijks aantreedt.
Beleidsregels, clubprojecten en procedures worden op lokaal niveau door het bestuur en de ledenvergadering vastgelegd.
Goede doelen worden jaarlijks vastgesteld en zijn een verenigingsbesluit; de middelen worden verkregen door activiteiten van de leden en uitgevoerd in de vorm van projecten. KCN kent grote en kleine projecten die in omvang en activiteiten dan ook sterk kunnen variëren.


Stichtingen
Kiwanisclub Nijmegen kent een tweetal stichtingen, de Stichting Fondsenbeheer/Anne v.d.Laanfonds en de Stichting Fondsenwerving.
De Stichting Fondsenwerving richt zich op het jaarlijks realiseren van de aangewezen projecten en het registeren van daarbij behorende geldstromen.

De Stichting Fondsenbeheer/Anne v.d.Laanfonds stelt een goed beheer van de gelden door de jaren heen centraal en waarborgt hiermee de continuïteit van de activiteiten van KCN. De aangehouden reserves worden grotendeels aangewend voor kleine projecten, het zonodig dekken van tekorten in grote projecten en een klein deel wordt afgezonderd in het Anne v.d. Laanfonds en hierover kan alleen in bijzondere gevallen met instemming van de ledenvergadering worden beschikt.

Stichting Fondsenbeheer/Anne v.d.Laanfonds

RSIN 8143.99.344
Ingeschreven Kamer van koophandel Centraal Gelderland nummer 9108715

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: P.J. Hopmans
Penningmeester: G. Smits
Secretaris: B. Berben
Bestuurslid C. Teeuwissen

 

Stichting Fondsenwerving

RSIN 8143.58.780
Ingeschreven Kamer van koophandel Centraal Gelderland nummer 41057347 

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: A.G.W. Leijsen
Penningmeester: J.D. Blokland
Secretaris: J.J. Oosterbroek
Bestuurslid C. Teeuwissen

 


Contactgegevens:

J.J. Oosterbroek
Puttershoek 10
6581 CN Malden
Tel: 024 - 3584596


Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun activiteiten noch in materiele- dan wel immateriele zin.


Kiwanis Club Nijmegen